Ogólne Warunki

Kontakt 

Adrien COLLANGE, dyrektor zarządzający SAS SERAL 1946

 

Tel: 00 33 (0)5 62 94 04 07 

E-mail: contact@seral-lourdes.com

 

Ogólne warunki sprzedaży SAS SERAL 1946

 

Ogólne warunki sprzedaży opisane poniżej szczegółowo opisują prawa i obowiązki SAS SERAL 1946 i jego klienta w kontekście sprzedaży towarów zawartych w tym katalogu i na jego stronie internetowej.


Wszelkie usługi świadczone przez firmę SAS SERAL 1946 oznaczają zatem bezwarunkową akceptację przez kupującego niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

 

Ceny sprzedanego towaru są cenami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia. Są one denominowane w euro i obliczane z uwzględnieniem podatków.

 

W przypadku wcześniejszej płatności rabat nie zostanie przyznany.

 

Płatność za zamówienia jest dokonywana  bezpośrednio na stronie 

 

Masz 14 dni na zmianę decyzji.

Jest to prawo do odstąpienia od umowy .

Termin ten dotyczy przypadków zakupu przez Internet, telefonicznie lub drogą pocztową (sprzedaż za pośrednictwem drukowanych katalogów otrzymywanych przez La Poste).

Za zwrot odpowiada kupujący, zwrot środków zostanie dokonany po otrzymaniu zwracanych przedmiotów. 

Terminy płatności upływają w dniu złożenia zamówienia.

 

W przypadku całkowitego lub częściowego braku zapłaty za dostarczony towar w dniu odbioru, kupujący jest zobowiązany zapłacić firmie SAS SERAL 1946 karę za zwłokę w wysokości trzykrotności ustawowych odsetek. 

Stosowaną stopą odsetek prawnych jest stopa obowiązująca w dniu dostawy towaru. 

Kara ta naliczana jest od kwoty pozostałej należnej kwoty wraz z podatkiem i biegnie od dnia wymagalności ceny bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.

 

Jeżeli w ciągu piętnastu dni od wejścia w życie klauzuli „Opóźnienie w płatnościach” kupujący nie uiścił pozostałych należności, sprzedaż zostanie automatycznie anulowana i może rodzić prawo do rozdziału odszkodowania na rzecz spółki SAS SERAL 1946

 

Firma SAS SERAL 1946 zachowuje własność sprzedanego towaru do chwili całkowitej zapłaty ceny, w kwocie głównej i akcesoriach. W związku z tym, jeżeli kupujący podlega postępowaniu upadłościowemu lub likwidacji sądowej, firma SAS SERAL 1946 zastrzega sobie prawo do dochodzenia w ramach postępowania zbiorowego sprzedanego i niezapłaconego towaru.

 

Dostawa odbywa się przesyłką pocztową ze śledzeniem.

 

Koszty dostawy zostaną dodatkowo naliczone kupującemu zgodnie z warunkami panującymi na miejscu.

 

 

Czas dostawy wskazany podczas rejestracji zamówienia ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest w żaden sposób gwarantowany. Dołożymy wszelkich starań, aby Twoje zamówienie dotarło do Ciebie najszybciej jak to możliwe.

 

W związku z tym wszelkie uzasadnione opóźnienia w dostawie produktów nie mogą powodować korzyści dla kupującego: 

  • przyznanie odszkodowania;
  • anulowanie zamówienia.


W przypadku braku lub uszkodzenia towaru w transporcie, kupujący ma obowiązek dokonać wszelkich niezbędnych zastrzeżeń w dokumencie dostawy przy odbiorze towaru. Zastrzeżenia te należy również potwierdzić pisemnie w ciągu pięciu dni od daty dostawy, listem poleconym.

 

Odpowiedzialność firmy SAS SERAL 1946 nie może zostać zrealizowana, jeżeli niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jednego z obowiązków opisanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży wynika z przypadku siły wyższej. Siłą wyższą jest zatem każde zewnętrzne, nieprzewidywalne i nieodparte zdarzenie w rozumieniu art. 1148 Kodeksu cywilnego.

 

Wszelkie spory związane z interpretacją i wykonaniem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży podlegają prawu francuskiemu.

 

W przypadku braku polubownego rozwiązania spór zostanie skierowany do Sądu Handlowego w Tarbes (Francja)


Sporządzono w Lourdes dnia 14 października 2020 r